Styrdokument

 

 

Verksamhetsplan för år 2022

antagen vid årsmötet den 28 mars

 

Till sommaren 2022 är det tre år sedan en omfattande rekonstruktion av Sotenäsgillet påbörjades. Vi går nu in i slutfasen och vårt mål är att ett nytt och bättre Gille skall kunna återinvigas i anslutning till vårt sedvanliga midsommarfirande.

 

Styrelsens arbete under 2022 kommer att koncentreras till;

att få fler av Gillets vänner att i smått eller stort vilja göra en aktiv insats. Högst prioritet kommer medlemsrekrytering samt uppbyggnaden av en robust guideorganisation att få. Fler aktiva är på sikt en överlevnadsfråga för föreningen

att via aktiv marknadsföring försöka väcka nyfikenhet engagemang för vad Gillet kan erbjuda nu och i framtiden.      Förutom vidareutveckling av de verktyg vi redan har, Face-Book, Instagram och vår Hemsida, skall vi arbeta aktivt med bl.a. annonsering och övrig media.

att fortsätta upprustningen av anläggningen.                 Eftersom de långsiktiga behoven vida överstiger tillgängliga medel är skarpa prioriteringar nödvändiga.

Prioriterat är;

att skapa en yttre miljö som stimulerar till rekreation i en för bygden kulturhistoriskt intressant miljö. Parken skall vara välansad och trädbeståndet välskött och säkrat.

att se över skyltning, parkeringsmöjligheter och entréer så att det lockar till besök.

att så långt som möjligt rusta byggnaderna så att deras ursprungskaraktär inte går förlorad.

att Stenhuggerimuseet skall utvecklas till att bli Gillets motor och centrum. Museet skall byggas ut med expedition och samlingsutrymme samt i övrigt rustas i syfte att kunna levandegöra 100 år av smide och stenhuggeri i Hunnebostrand med omnejd. För att kunna verka i den riktningen är det styrelsens avsikt att så långt det är möjligt anpassa utbyggnaden på ett sådant sätt att museets ursprungliga karaktär bevaras.                                                 

 

Hunnebostrand feb 2022   

Styrelsen

 

 

Kulturpolicy för Sotenäsgillet, okt 2021

 

Sotenäsgillet uppgift är att vårda och sprida kunskap om kulturarvet,

och specifikt det som har koppling till:

Sotenäsets framväxt över tid, geologi, natur, näringsfång och samhällsbyggnad.

Hunnebo gårds historia, bönder, torpare, strandsittare och militärer

Sotenäsgillets bildande och framväxt

Gammelgården och de olika byggnadernas historia

Teaterladan, scenkonst då och nu

Stenhuggeriepoken

 

Våra metoder är att:

Anordna visningar, guidningar, föreläsningar och berättarkvällar.

Erbjuda våra besökare en välskött park för rekreation, vila, utställningar och andra kulturarvsaktiviteter.

Sprida kunskap via sociala media och annan marknadsföring.

I egen regi, eller i samverkan med andra kulturorganisationer, i Teaterladan och på Utescenen erbjuda möjlighet till upplevelser i form av teater och annan scenkonst.

I egen regi, eller i samverkan med andra kulturorganisationer, i Utställningen på Stenhuggerimuseet anordna utställningar med kulturella och/eller lokalhistoriska förtecken

Öppna vårt bibliotek och våra samlingar för fördjupade studier.

Samverka med andra kulturorganisationer

I den mån vi gör överenskommelser med andra aktörer om att de får hyra hela eller delar av vår anläggning så skall planerade arrangemang ha stöd i vår kulturpolicy. I tveksamma fall krävs styrelsebeslut.

 

Våra beslut skall baseras på:

Tillgänglighet för alla

Ett demokratiskt förhållningssätt

Bejakande av mångfald och jämställdhet

 

 

 

Stadgar för Hembygdsföreningen Sotenäsgillet ideell förening med organisationsnummer 854600–2810.

 

2021-08-01

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §      

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet ideell förening, nedan kallad Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Föreningsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för föreningens ändamål

Ändamål

Föreningen har till sitt huvudsakliga ändamål:

 

Föreningens namn är Hembygdsföreningen Sotenäsgillet ideell förening och har organisationsnummer 85 46 00 – 2810.

Föreningen har sitt säte i Hunnebostrand Sotenäs kommun, och har adress som styrelsen vid varje tillfälle beslutar.

4 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

5 § Tillhörighet med mera

Föreningen är en fristående ideell förening, som väljer att vid varje tillfälle som

styrelsen eller stämman beslutar tillhöra eller vara medlem i andraorganisationer

 6 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsstämman, extra stämma och styrelsen.

7 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två sty­relseledamöter gemensamt eller i löpande ärenden av en eller flera särskilt utsedda personer enligt fullmakt.

8 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december

 

9 § Stadgetolkning med mera

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsstämma, eller om styrelsen så beslutar vid extra stämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 31 §.

10 §     Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsstämma eller extra stämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

11 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsstämma med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt hembygdsvårdande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med mera skall arkiveras till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

12 § Medlemskap

Medlemskap beviljas var och en som är villig att följa dessa stadgar, betala medlemsavgift och omfatta och verka i enlighet med Sotenäsgillets vision och ändamål.

13 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

14 § Uteslutning med mera

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande till stämman. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

15 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 

 

ÅRSSTÄMMA och EXTRA STÄMMA

16 § Tidpunkt, kallelse

Årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls en gång om året före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsstämman skall av styrelsen senast tre veckor före årsstämman utfärdas till medlemmarna per e-post. Saknas e-post anses medlemmen kallad när kallelsen är införd på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall biläggas kallelsen.

17 § Motioner att behandlas av årsstämman

Medlem får avge motioner att behandlas av årsstämman.

Styrelsen kan hänskjuta frågor att behandlas av årsstämman.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den femtonde januari före årsstämman. Styrelsen skall till årsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på stämman

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på stämman.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 

19 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

20 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 10 § första stycket och 11 § första stycket nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

21 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

22 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsstämma skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande för mötet.

 3. Meddelande av ordförandens val av sekreterare

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 6. Fastställande av föredragningslista.

 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 10. Fastställande av medlemsavgifter.

 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

           kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 2. Val av:

  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år;

  2. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. Vid första stämma då dessa stadgar antages väljs halva antalet styrelseledamöter för en tid av 1 år.

  3. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.

  4. 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

  5. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

  6. beslut om val av ombud till möten där förening­en har rätt att representera med ombud;

 

23 § EXTRA STÄMMA

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma, kallelse skall utfärdas senast 14 dagar innan stämman och skall inkludera föredragningslista.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för den extra stämman skall utfärdas till medlemmarna senast sju dagar före mötet Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra stämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

24 § Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor finnas hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna

 

VALBEREDNINGEN

25 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le­damöter bör vara lika förde­lat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valbered­ningen sam­manträder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 3 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag till ordförande och ordinarie ledamöter samt suppleanter med turordningsförslag.

 

 

 

REVISORER

26 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsstämman

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsstämman.

 

STYRELSEN

27 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 2–6 ordinarie ledamöter och minst en suppleant. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den får utses till befattning inom styrelsen.

28 § Styrelsens åligganden

När årsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 1. tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

 2. ansvara för att svara för föreningens bokföring och redovisning vilket innebär skyldighet att föra

  bok över för­eningens räkenskaper, årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

 3. upprätta budget till årsstämman

 4. verkställa av årsmötet fattade beslut,

 5. planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

 6. ansvara för och förvalta föreningens medel,

 7. tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt 26 §, och

 8. förbereda årsstämman.

 9. se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet

  som föreningens byggnader, föremål och övriga

  till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 10. Ansvara för att det upprättas och avges allmän självdeklaration,

  särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och

  övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

 

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut verkställs och efterlevs. Ordföranden skall se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och andra organisationer med flera. Ordförande har ansvar för att den ekonomiska förvaltningen sköts. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 1. förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

 2. föra protokoll över styrelsens sammanträden,

 3. se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett

  betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

 4. om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående

  handlingar,

 5. årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 6. ansvara för föreningens hemsida.

 

Kassören

 1. föra medlemsförteckning och föra reskontra över medlemmarnas betalning av beslutade avgifter till föreningen,

 2. utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

 3. se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

 4. föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade

  föremål införs,

 

29 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid minsta antalet ledamöter närvarande krävs enhällighet vid beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att styrelsemöte kan hållas per capsulam ärenden kan då avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. I styrelseprotokollet att mötet har hållits per capsulam.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall numreras och justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet om ledamoten reserverar sig mot beslut.

 

 

30 § Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

TVIST

31 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.