Medlems- och Styrelsenytt

 

 

 

Hej Bästa Medlemmar

 

Välkomna till höstens arbetsdag som är

den 12 november kl 10.00. 

Nu när tillbyggnaden vid Stenhuggerimuseet är färdig med fantastiskt resultat, flyttar vi över inventarierna från Herrgårdens vindsvåning till nya kontoret. 

Det vi inte behöver längre ska slängas, bortskänkas och säljas. Kanske är det något som ni vill ha?

Det är en del arbete i parken och vid stenhuggerimuseet också.

Samling vid Teaterladan på Gammelgården för fördelning av arbetsuppgifter.

Vi avbryter arbetet kl 12.00, återsamlas vid grillen och äter lättare lunch med grillad korv. 

Klockan 13.00 fortsätter vi med arbetet och avslutar vid 14.30-15.00 tiden.      Kan du inte vara med länge, går det bra att hjälpa till en stund också.

 

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen

 

 

Bästa medlemmar                   

Hunnebostrand den 12 okt 2022

 

Ännu en säsong är över och det har varit en fantastisk sommar.

Våra guidningar på Stenhuggerimuseet har varit den största attraktionskraften. Besökarna strömmade till för spontana besök och över 600 personer tog del av våra guidningar.

I skrivande stund håller vår tillbyggnad på Stenhuggerimuseet att färdigställas. Den ersätter vår lokal på Herrgårdens/vandrarhemmets vind och skall bl. a. inrymma Bror Strömstens arkiv över stenhuggeriepoken.

Gammelgårdens vackra park befolkades med glada midsommargäster som dansade runt stången till Tonsteget som var på utescenen.

Jenny Mårtensson, Mikael Hjelm, Safar Kalhor, Lillan från Robacken, Susanne Thibblin och Ingegerd Frick prydde Galleriet på Stenhuggerimuseet med sina alster där även författaren Linda Fihn signerade sin bok.

Museiresan erbjöd även i år de populära stenmålningarna. Många återkommande familjer och glada, kreativa barn. Nytt för i år var poängpromenaden på Gammelgården och Stenhuggerimuseet.

I Officersbostaden arrangerade vi en utställning med MOD-100 år av kvinnlig rösträtt i Bohuslän (skapat av Bohusläns museum).

Under Kulturarvsdagarna var Kulturlandskapet hos oss och hade seminarium om granitens betydelse för Bohuslän.

Medialt har säsongen inneburit ett genombrott. Har vi något att erbjuda kommer besökarna. Vår hemsida hade under juli månad 1000 besök och andelen följare på Facebook är nu uppe i 600 personer. Vi har även nått ut via annonsering på våra anslagstavlor.

I Teaterladan har det varit många bröllopsfester och kalas. Tyvärr har det ofta varit stökiga och sena tillställningar som gjorde att våra grannar på Robacken stördes.

Efter utvärdering av sommarens samtliga aktiviteter har nu styrelsen beslutat att uthyrningarna till fester upphör tills vidare. Undantaget är familjefester/barnkalas på dagtid.

I fortsättningen kommer vi på Gammelgården att satsa på aktiviteter som ligger i linje med vår kulturpolicy och tradition. Planering pågår för fullt.

 

Nästa år är vår ambition att bli än bättre. En förutsättning är dock att vi blir fler som vill dra ett strå till stacken. I år har vi varit kraftigt underbemannade. I första hand måste vi få fler guider till stenhuggerimuseet. För att få en stabil ekonomi behöver vi nästa år kunna ta emot fler bussturer att guida. Idag klarar vi inte det. Vi försöker dra igång en guideutbildning i höst. Intresserad? -ring expeditionen eller någon i styrelsen. Info finns på vår hemsida sote.n.nu.

 

Sotenäsgillet tackar för visat intresse och siktar till nästa säsong med många nya projekt.

 

 

20 juni 2022

Stämman är nu avklarad. De 19 närvarande medlemmarna tog del av resultatbudgeten och  balansräkningen. Den gick igenom utan anmärkningar och därmed fick styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

Efter lite aktuell information utmynnade mötet i samkväm där nygrillad korv  avnjöts. 

 

 

 

Hembygdsföreningen Sotenäsgillet inbjuder medlemmarna till medlemsträff och kallar samtidigt till extra stämma.

 

Tid; lördagen den 18 juni 2022 kl. 14.00

Plats; Stenhuggerimuseet.

På programmet står; guidning/visning av museet, aktuell information, samkväm vid grillen samt extrastämma.

Handlingar till stämman finns att tillgå på Stenhuggerimuseet stämmodagen från kl. 10.00. 

 

Välkomna

 

 

 

Dagordning för extrastämman.

 

1. Mötets öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 

2. Val av ordförande för mötet.

Förslag:

 

3. Val av sekreterare för mötet.

Förslag:

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Förslag:

 

5. Fastställande av röstlängd.

 

6. Mötets behöriga utlysande.

Utdrag ur stadgarna; ”Kallelse med förslag till föredragningslista för den extra stämman skall utfärdas till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.”

Förslag: att mötet anses behörigt utlyst.

Beslut:

 

7. Fastställande av dagordning.

Utdrag ur stadgarna; ”Vid extrastämman får endast det som föranlett mötet behandlas.”

Förslag: att dagordningen fastställes.

Beslut:

 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Föredragande; Anneli Björling

Förslag: att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Beslut:

 

9. Revisionsberättelse avseende perioden 1 juni till 31 dec 2021.

Förslag: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Beslut:

 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen gällande perioden 1 juni till 31 dec 2021.

Förslag:

Beslut:

 

11. Mötets avslutande

 

 Den 21 maj 2022

Hallå Allesammans!

Lördagen 21/5 kl.11.00 händer en massa intressanta och trevliga saker vid Gammelgården och Stenhuggerimuseet.

Förutom att vi ska röja och göra vårfint på vårt område, ska vi passa på att genomföra en guidning för alla medverkande. Vi kommer också att informera om de kommande planerna inom vår verksamhet.

Mat i mängder kommer att serveras från grillen som är placerad ovanför Stenhuggerimuseet. Från denna grillplats kan man blicka ut över västerhavet och de norra delarna av Ramsvik samt Ramsviks Camping. En makalös vy.

Som bomull för både hjärta och mage, serverar vi också kaffe och kaka.

Några av våra timsponsorer kommer och utför arbete som fått vänta över vintern.

Damma av era trädgårdshandskar och möt upp denna vårlördag.

 

Varma hälsningar

Staffan Svensson

Ordförande

 

Protokoll fört vid årsmöte för Hembygdsföreningen Sotenäsgillet samt information om James och Maria Svenssons stiftelse, Sotegården

Lördag den 26 mars 2022 kl. 14.00 i Teaterladan på Gammelgården Hunnebostrand.

 

§ 1. Mötets öppnande.

Styrelsens tf. ordförande Ingemar Simonsson hälsar välkommen, berättar kort om Teaterladan och förklarar mötet öppnat.

 

§ 2. Val av ordförande för mötet.

Beslut: Lars Rydbom ledamot i Bohusläns hembygdsförbunds styrelse utses till ordförande för mötet.

 

§ 3. Val av sekreterare för mötet.

Beslut: Ingrid Kennborn ordförande för Bohusläns hembygdsförbunds styrelse utses till sekreterare för mötet.

 

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Beslut: Anneli Björling och Åke Drougge utses till justerare av protokollet samt rösträknare.

 

§ 5. Fastställande av röstlängd.

Mötesdeltagarna registrerade sig vid ingången.

Beslut: Antalet röstberättigade är 41 personer.

 

§ 6. Mötets behöriga utlysande.

Tf. ordförande Ingemar Simonsson redogjorde för kallelsen till årsmötet samt utskick av möteshandlingar. Ingemar berättade att kallelsen sänts tre veckor före mötet, dvs 4 mars, via epost samt till de personer som inte har epost har fått handlingarna via brev. Dessutom finns information på hemsidan och Facebook samt klubblokal samt informationstavlor.

Beslut: Mötet har utlysts enligt stadgarna.

 

§ 7. Fastställande av dagordning.

Lars Emvik har lämnat ett öppet brev till medlemmarna och anser att mötet inte kan fullföljas bl.a. för att valberedningens förslag till ordförande för årsmötet och därmed dennes val av sekreterare inte följer stadgarna. När denna fråga inte anses vara aktuell under denna punkt väljer Lars Emvik att lämna mötet.

Beslut: utsänd dagordning fastställes. Kent Christensson reserverar sig mot beslutet.

 

§ 8 a Styrelsen, verksamhetsberättelse.

Årsberättelsen för tiden 1 juni till 31 december 2021 har skickats tillsammans med kallelsen. Staffan Svensson redogör kort för innehållet. Kent Christensson har lämnat skriftliga synpunkter vilka läggs som bilaga (1) till protokollet.

Beslut: att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

 

b. förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning.

Handlingarna har skickats till medlemmarna före mötet. Anneli Björling anför att hon har gjort en översiktlig granskning av kassarapporten tillsammans med föreningens kassör och konstaterar att bokföringen skötts föredömligt och konstaterar att föreningen har god likviditet. Björling påpekar dock att balansrapporten inte är tillfyllest och att poster saknas som gör att intäkter och utgifter inte är i balans. Anneli Björling erbjuder sig att under april månad granska bokföringen och ta fram en ny balans och resultaträkning och menar att en balans- och resultaträkningen inte bör fastställas vid innevarande möte. Mötet konstaterar att det mot bakgrund av Anneli Björlings kommentar inte går att fastställa det gångna årets räkenskaper och därmed heller inte går att medge ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Beslut: att tacksamt ta emot erbjudandet från Anneli Björling om genomgång av resultat och balansräkning vilket granskas av de valda revisorerna samt att en extra stämma ska hållas före 30 juni 2022.

 

§ 9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen avseende perioden 1 juni till 31 dec 2021 har sänts ut till medlemmarna. En av fyra valda revisorer, Johan Loberg, har ensam genomfört revisionen då övriga revisorer lämnat uppdraget.

Mötet konstaterar att då räkenskaperna för det gångna året inte bedömts som tillfredställande redovisade kan heller inte revisionen av dessa godtas och att ny revisionsberättelse får upprättas i anslutning till granskning av den reviderade resultat och balansräkningen

Beslut: En ny revisionsberättelse avseende reviderad balans och resultaträkning upprättas och presenteras inför extra stämma.

 

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen gällande perioden 1 juni till 31 dec 2021.

Med hänvisning till § 9 konstaterar årsmötet att denna punkt inte kan tas upp för beslut. När ny balans- och resultaträkning är framtagen kan beslut om ansvarsfrihet tas vid extra stämma.

Beslut: Frågan om ansvarsfrihet hänvisas till extra mötet som ska genomföras före halvårsskiftet.

 

§ 11. Medlemsavgift för 2023

Styrelsen föreslår i enlighet med utsända handlingar att medlemsavgiften för kommande verksamhetsår höjs från 80 till 100 kronor per medlem samt att föreningen från samma tid även erbjuder anslutning till föreningen genom familjemedlemskap för 250 kronor.

Beslut: Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

 

§ 12. Verksamhetsplan

Handlingarna har sänts ut till medlemmarna. Tf. ordföranden Ingemar Simonsson lyfter under denna punkt fram bl.a. att fler aktiva personer som kan göra mindre/större och olika uppgifter behövs om planen ska kunna genomföras. Simonsson framhåller vidare att det finns en stor efterfrågan på guidade turer och att fler guider behövs.

Beslut: att i enlighet med styrelsens förslag fastställa den utsända verksamhetsplanen. Handlingarna läggs som bilagor till protokollet.

 

§13. Drifts- och kapitalbudget.

Handlingarna har sänts ut till medlemmarna.

Kent Christensson framlägger vid mötet en skrivelse med sjupunkter om dels förslag till driftsbudget och dels förslag till kapitalbudget för kommande verksamhetsår. Förslagets punkter läses upp av mötesordförande och beslut fattas kring varje enskild punkt.

Tre förslag avser ändringar rörande driftbudgeten.

1; Styrelsen ska få i uppdrag att omarbeta budgeten och att den tillförs en prognos för 2024 och kompletteras med planerade bidrag för verksamheten.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

2; Styrelsen ska få i uppdrag att klargöra hur verksamheten skall finansieras när donationens kapital har reducerats till 100 000 kr.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

3; Styrelsen ska få i uppdrag att komplettera budgeten med en budgetkommentar, som ska redovisas vid en extra stämma innevarande år tillsammans med de ovan föreslagna uppdragen. Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

 

I den skrivelse som Kent Christensson inlämnat vid mötet finns även fyra förslag till ändringar avseende kapitalbudgeten.

En klumpsumma har angivits för om- och tillbyggnad av Stenhuggerimuseet. Hur den ska se ut och uppgift om totala kostnaden samt hur de ska totalfinansieras finns inte mycket skrivet.

1; Förslag att styrelsen ska få i uppdrag att genom ritningar och beskrivningar visa hur om- och tillbyggnader ska se ut och hur den ska totalfinansieras. Samt att extra stämma ska inkallas innevarande år för beslut innan om- och tillbyggnaden äger rum.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

2; Styrelsen ska få i uppdrag att iordningsställande av skorstenen i Officersbostaden tas upp i kapitalbudgeten att finansieras med bidrag och eget arbete.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

3; Styrelsen ska få i uppdrag att komplettera budgeten på så sätt att den extra stämman får möjlighet att ge styrelsen i uppdrag att under kommande året genomföra de investeringar som ryms inom ramar som begränsas av egna medel och bidrag.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

4; Styrelsen ska få i uppdrag att starta en insamling av pengar och andra resurser för att rusta upp Paschans stuga. Insamlingen bör ske i samråd med Ramsviks Camping. Insamlingen skall ske under år 2022 och upprustningen ske i den takt resurser ställs till förfogande.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

Beslut: att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa drifts-och kapitalbudget.

Kent Kristensson lämnar en blank reservation.

Styrelsens utsända handlingar samt Kent Christensson inlagor läggs som bilagor till protokollet.

 

§ 14. Motion av Kent Christensson

Motionen har sänts till medlemmarna. Kent Christensson redogör för tanken med dennes motion vars syfte är att påbörja en process som skulle bilägga konflikter och förtal och där kunskap om-, och respekt för, demokratiska regler eftersträvas. Christensson yrkar bifall på sin motion.

Styrelsen har i yttrande över motionen, vilken har bifogats kallelsen till mötet, där man hänvisar dels till vad som anges på föreningens hemsida i form av genomarbetad policy/styrdokument, kulturpolicy och allmänna bestämmelser. Föreningen har sänt ut tre medlemsbrev som utförligt beskrivit vad som hänt och är på gång samt haft två medlemsträffar. Staffan Svensson föredrar vid mötet en sammanfattning av styrelsens skriftliga bemötande av den inkomna motionen.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

Beslut: att bifalla styrelsens yttrande över motionen att därmed anse motionen besvarad.

 

§ 15 Val av styrelseledamöter

Inför val av styrelse konstateras att det dels finns utsänt förslag till styrelse samt revisorer från valberedningen genom dess ordförande Kent Christensson samt att det även finns utsänt ett alternativt förslag till ny styrelse framlagd av olika medlemmar.

Kent Christensson framför kritik mot den avgående styrelsen och menar att denna inte informerat valberedningen om situationen inom styrelsen och att ledamöter valt att avsäga sig sina uppdrag under mandatperioden, något som enligt Christensson försvårat arbetet för valberedningen.

 

Val av ordförande för ett år.

I valberedningens utsända förslag föreslås Kristian Nordin som föreningens ordförande. Nordin har meddelat att han inte kandiderar. Åtta medlemmar i föreningen har i skrivelse förordat att Staffan Svensson utses tillordförande.

Beslut: att utse Staffan Svensson till ordförande för 1 år.

 

Ny beslutspunkt: Val av ordinarie ledamot ett år.

Mötet konstaterar att Staffan Svensson har valts till ordförande och därmed lämnar sin plats som ledamot i styrelsen. Staffan är vald på två år vid föregående årsmöte och har följaktligen ett år kvar. Därmed erfordras en ersättare som ledamot på 1 år (fyllnadsval). Valberedningen anger inget förslag till detta fyllnadsval, åtta medlemmar i föreningen föreslår i skrivelse Ingemar Simonsson

Beslut: att utse Ingemar Simonsson för 1 år.

 

Val av två styrelseledamöter för två år

Valberedningens utsända förslag avseende val av två ledamöter med mandatperiod på två år anger Anders Frisk samt Gunilla Ohlin. Anders Frisk har meddelat att han inte kandiderar. Kent Christensson föreslår som medlem inför sittande möte istället Rolf Trohne samt Johan Romberg till nya ledamöter. Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

I den utsända samlingslistan med förslag till ny styrelse har bl.a. Evin Kaymas och Ronny Wikström föreslagit Gunilla Ohlin och Torgny Johansson till ordinarie ledamöter för 2 år. Försöksvotering med handuppräckning utföll så att en stor majoritet av de mötesdeltagarna röstade för förslagen Gunilla Ohlin och Torgny Johansson. 2 röstade emot.

Beslut: att utse Gunilla Ohlin och Torgny Johansson för 2 år.

 

Val av en styrelsesuppleant på två år

Valberedningens utsända förslag redovisar att Katarina Bothén och Torgny Johansson har ett år kvar på sina uppdrag. Torgny har blivit vald till styrelseledamot och Katarina har avsagt sig uppdraget.

I den utsända samlingslistan med förslag till ny styrelse föreslås Jonatan Harrysson samt Patrik Harrysson. Båda väljs på ett år (fyllnadsval).

Beslut: att utse Jonatan Harrysson och Patrik Harrysson till styrelsesuppleanter på ett år. Turordning vid tjänstgöring sker varannan gång.

 

Val av tre revisorer, varav en suppleant, på ett år.

Valberedningen föreslår som revisor Joakim Björklund i egenskap av auktoriserad revisor. Ingemar Simonsson konstaterar att det i föreningens stadgar inte anges som krav på auktoriserad revisor och konstaterar även att heller inte bedöms som lämpligt att det utgår arvode till detta uppdrag. Vid begärd omröstning kring fråga om årsmötet anser att auktoriserad revisor erfordras för granskning av föreningens räkenskaper är utfallet att 2 avser att sådan krävs medan en stor majoritet av övriga församlade inte anser att auktoriserad revisor krävs.

 

Even Kaymas och Ronny Wikström föreslår Johan Loberg till ordinarie revisor och Maria Dahlström till ersättare. Vid mötet föreslås även Anneli Björling som ordinarie revisor.

Beslut: att utse Johan Loberg och Anneli Björling till ordinarie revisor samt att till revisorssuppleant utse Maria Dahlström för 1 år.

 

Val av tre ledamöter i valberedning, varav en ordförande på ett år.

Ronny Wikström och Jan Finn föreslås av Kjell Andersson och Evin Kaymas.

Som förslag från mötet föreslås att som ledamot i valberedningen välja Marianne Gillberg-Vallner. Försöksvotering med handuppräckning utföll så att Kent Christenssons förslag fick 2 röster och en stor majoritet av övriga mötesdeltagare röstade mot Christenssons förslag.

Beslut: att utse Ronny Wikström sammankallande, Jan Finn och Marianne Gillberg-Vallner för 1 år.

 

§ 16. Information om James och Maria Svenssons stiftelse.

Ingemar Simonsson informerade kort om stiftelsen.

Beslut: informationen noteras till protokollet.

 

§ 17. Aktuell information

Ingemar informerade om utställningen Bondens år och tackade Kent Christensson som sammanställt materialet. Utställningen fanns uppställd i möteslokalen.

Ingrid Kennborn ordförande för Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) informerade kort om några aktuella frågor:

-exempel på normalstadgar för hembygdsföreningar kommer inom kort.

-förbundets årsmöte hålls 9 maj på Tjörn. Temat är demokrati.

-träffar/fortbildning för kassörer och revisorer samt för ordföranden och sekreterare kommer att hållas under året.

-informationsfoldern Smultronställen dvs alla medlemsföreningar i Bhf kommer i nytryck.

Marianne Gillberg-Vallner nämnde att information om Granitkustens verksamhet kommer att redovisas på nästa medlemsmöte.

Beslut: Informationen noteras till protokollet.

 

§ 18. Mötets avslutande

Lars Rydbom avslutar årsmötet och tackar för förtroendet att leda årsmötet. Lars erinrar den avgående samt nya styrelsen om att en ny resultat- och balansräkning för 2021 ska tas fram, en ny revision genomföras samt att ett nytt medlemsmöte ska hållas under det första halvåret där beslut kan fattas om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Lars önskar lycka till med detta möte samt årsbokslut.

 

………………………………………………….. ……………………………………………………

Lars Rydbom Ingrid Kennborn

Ordförande sekreterare

 

 

Justeras

………………………………………………….. ………………………………………………………

Anneli Björling och Åke Drougge

 

Protokollet med alla bilagor och protokollsanteckningar finns tillgängligt för alla medlemmar på Sotenäsgillets expedition, Herrgårdsvinden. För ytterligare information kontakta Evin Kaymaz under kontorstid, vardagar mellan kl 9.00 och 12.00, på telefon 070 0638456.

 

 

Kallelse till ordinarie årsmöte för Hembygdsföreningen Sotenäsgillet samt information om James och Maria Svenssons stiftelse, Sotegården

Tid; lördagen den 26 mars 2022 kl. 14.00

Plats; Teaterladan på Gammelgården, vid kallt väder på Herrgårdens/vandrarhemmets vind.

 

Dagordning

1. Mötets öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet.

Förslag:

3. Val av sekreterare för mötet.

Förslag:  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Förslag:

5. Fastställande av röstlängd.

6. Mötets behöriga utlysande.

7. Fastställande av dagordning.

Förslag: att utsänd dagordning fastställes.

Beslut:

 8 a Styrelsen verksamhetsberättelse,

     b förvaltningsberättelse med balansräkning och resultaträkning.

Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att lägga verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Beslut:

 9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen avseende perioden 1 juni till 31 dec 2021 har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Beslut:

10. Ansvarsfrihet för styrelsen gällande perioden 1 juni till 31 dec 2021.

Revisionsberättelsen har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag:

Beslut:

11. Medlemsavgift.

Avgiften skall gälla fr o m årsskiftet efter beslutet om avgiften.

Förslag: att enlighet med styrelsens förslag fastställa medlemsavgiften till 100 kronor per medlem och år respektive 250 kr för familjemedlemskap. Max tre röstberättigade per familj.

Beslut:

12. Verksamhetsplan

Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

 

Förslag: att i enlighet med styrelsens förslag fastställa verksamhetsplanen.

Beslut:

13. Drifts- och kapitalbudget.

Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att i enlighet med styrelsens förslag fastställa drifts-och kapitalbudget.

Beslut:

14. Motion av Kent Christensson

Motionen har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att bifalla styrelsens yttrande över motionen.

Beslut:

15 Val

Förslag:

Beslut:

Förslag:

Beslut:

Förslag:

Beslut:

Förslag:

Beslut:

Förslag:

Beslut:

16. Information om James och Maria Svenssons stiftelse.

17. Aktuell information

18. Mötets avslutande

 

Välkomna! Vi bjuder på fika i pausen.

 

 

Medlemsbrev den 16 dec 2022

Bästa Medlemmar

Den styrelse som valdes vid extra årsmöte för Sotenäsgillet den 29 maj detta år har nu varit igång i snart sju månader och det är dags att ni får en rapport om hur arbetet fortskridit.

Den nya styrelsens första period fram till ordinarie årsmöte den 1 aug präglades av konsolidering. Alla utom en i styrelsen var nya i sina roller som företrädare för Gillet och mycket arbete gick åt till att överföra kunskapsarvet och skapa ett internt demokratiskt arbetssätt. Det senare var en förutsättning för att alla skulle känna sig komfortabla i sina roller och delaktiga i de beslut som fattades.

Att förbereda det ordinarie årsmötet, bringa ordning i ekonomin för att kunna få en budget på plats samt reglera förhållandet till ägarna av Gammelgården, James och Maria Svenssons Stiftelse, samtidigt som vi mötte ett ökande publiktryck, tog mycket tid i anspråk fram till det ordinarie årsmötet den 1 aug.

Sammantaget har det gått över förväntan. Vi har nu en ekonomi i balans. En tid efter att budgeten var på plats visade det sig dock tyvärr att det fanns ett icke obetydligt ekonomiskt överhäng från tiden före den 1 juni. Detta var en negativ överraskning för oss. Minuset har nu i stort sett klarats av. Dels för att vi kunnat genomföra investeringar billigare än beräknat, att en del poster kunnat strykas i vår investeringsbudget och dels för att våra intäkter ökat rejält, 40 000 över budget.

Under semesterperioden hade vi många besökare. I vår park kunde vi dagligen se besökare som strövade omkring, hade picknick, njöt av omgivningarna och tog del av anslagen information. Att vi kunnat hålla parken välskött och inbjudande är delvis ett resultat av att vi slutit ett skötselavtal med vår smed Safar Kalhor.

300 guidade besökare är inget dåligt facit. Framförallt är det Stenhuggerimuseet som varit dragplåstret men en del har även hittat vägen till Officersbostaden som nu kan visa upp ett hem så som det såg ut för en officersfamilj för ca 200 år sedan. Förutom de guidade turerna har vi fått tusentals spontanbesök. Safar vittar om dagliga besök på Stenhuggerimuseet.

Vår iordningställda Teaterlada har varit värd för visaftnar, bröllop och kalas och därmed bidragit till en hel del intäkter.

I vårt galleri, Utställning på Stenhuggerimuseet, har vi kunnat erbjuda konstnärer att visa upp sina alster. Det har varit Jenny Mårtenssons akvareller, hemvävda trasmattor och smideskonst signerad Safar Kalhor. Publiktillströmningen har varit stor och skapat spin-off-effekter för Stenhuggerimuseet. Samverkansprojektet Muesiresan för barn var välbesökt och lyckosam.

Genom arbetsförmedlingens försorg har Evin Kaymas kunnat heltidsanställas som vår kulturutvecklare. Evins huvuduppgift har varit att ta hand om alla förfrågningar och bokningar samt planera för framtida arrangemang. Att säsongen varit så positiv är till stor del hennes förtjänst. Hennes kontor är nu förlagt till Stenhuggerimuseet, hon är tillgänglig vardagar mellan 9.00 och 12.00 och kan nås på telefon 070-0638456.

Vår stora underhållsskuld när det gäller våra byggnader börjar nu betas av. Detta mycket beroende på att föreningen knutit till sig ett antal småföretagare som via arbetssponsring skall medverka till att rusta anläggningen. Ett lyckokast som gör att investeringsbudgeten framgent kommer att rymma mer än vi tänkte.

Väderkvarnen är redan avklarad. Konstruktionen är säkrad och vingarna på plats, På tur står Möhällernladan och Skvaltkvarnen som skall vara i presentabelt skick före nästa års säsongsöppning. Officersbostaden är nu restaurerad så att den bättre representerar originalet. Bohusläns Museum har bistått med sakkunskap och Länsstyrelsen med pengar. Även Sjöboden, Fähuset och Möhällernladan har fått sig en återställare. Borta är de otidsenliga vita vindskivorna och vattbrädorna i plåt.

Återstår Stenhuggerimuseet som enligt plan skall bli vår motor och vårt centrum. Paschans stuga står också på dagordningen för grundlig omsorg.

Även ni medlemmar har fått del av våra omsorger. Ni har fått rapporter via två medlemsbrev, i juni och i sept. Den 4 juli anordnades en medlemsdag då ett 30-tal medlemmar fick ta del av våra planer, blev visade runt på vår anläggning för att därefter tillsammans inviga vår nya grill som är placerad utanför Teaterladan. Dagen var mycket uppskattad.

Vidare inbjöds alla medlemmar till säsongsavslutning och arbetsdag den 16 okt. Dagen blev mycket lyckad, då en hel del av våra timsponsorer medverkade

Styrelsen har lagt ner en hel del arbete på att återskapa goda kontakter med vänligt sinnade kulturorganisationer såsom Bohusläns museum, Hembygdsförbundet, Granitkusten och Bildarkivet i Hunnebostrand. Med det senare har vi slutit ett samarbetsavtal som bl. innebär att vi kommer att utbyta information och att vi får ta del av deras stora bildskatt. Vidare har ett avtal om samarbete slutits med Vuxenskolan. Kommunens kultursekreterare, Carl Forsberg, har varit oss behjälplig på ett flertal sätt.

Medialt har vi lyckats väl. Vi är aktiva på Instagram och på Facebook kan nu ett år efter uppstarten ståta med över 450 följare. Under hösten har vi delat uppdraget mellan två redaktörer. Yvonne Cederlund sköter historiken och Evin Kaymas, vår kulturutvecklare, sköter det dagsaktuella.

Vår hemsida, Sote.n.nu, har efter omstarten i feb fått ett uppsving. Den är strikt informativ, hålls aktuell och besöktes under högperioden dagligen av 13 besökare.

Vår internkontroll har stärkts genom tydliga inköpsrutiner, rutiner för diarieföring samt regler för utlämnande av interna handlingar.

Att ha bra plattformar att utgå ifrån när vi nu skissar på framtiden är ett måste. Därför har vi utarbetat riktlinjer för uthyrningar, för marknadsföring och sist men inte minst en kulturpolicy som skall ligga till grund för allt vårt arbete i Gillets tjänst.

I september drabbades vi av en negativ överraskning. Vi blev, utan föregående diskussion, av Kommunen uppsagda från vår lokal på Herrgårdens vind. Skälet, som angavs för att vårt hyresavtal inte förlängdes, var att den andra hyresgästen i huset, vandrarhemmet, ”behöver disponera lokalen för att bedriva och utveckla vandrarhemsverksamheten”.

Lokalen, som gjorts iordning för Sotenäsgillets räkning och vars upprustning en gång i tiden delvis har finansierats av Gillet, rymmer vårt kontor, delar av våra samlingar, Bror Strömstens arkiv och fungerar som sammanträdes- och studielokal. Vi har hyrt lokalen av kommunen i  25 år, men nu blir vi husvilla och att hyra motsvarande lokaler till marknadspris tillåter inte vår ekonomi.

Men inget ont som inte har något gott med sig. Styrelsens beslut blev att vi gör oss oberoende av externa aktörer och koncentrerar vår verksamhet till Stenhuggerimuseet. Vi planerar nu för en utbyggnad som skall rymma kontor, sammanträdes- och studierum samt plats för delar av våra samlingar. Kontoret är som sagts ovan redan ditflyttat.

Särskilt glädjande är att vi nu kan göra Bror Strömstens fantastiska arkiv över stenhuggeriepoken än mer tillgängligt för allmänheten och för hugade forskare.

Än en gång är det Barbro Anderssons frikostiga donation som räddar oss. Med hjälp av den, frivilliginsatser och tillskott ur fonder mm lär vi gå i land med uppgiften.

Vi är alla vid gott mod och sporrade att fortsätta vårt arbete i Gillets tjänst. Vår önskan är därför att medlemmarna vid årsstämman i mars nästa år ger hela styrelsen förtroendet att få fortsätta leda arbetet som nu går in i slutfasen. Vid midsommartid nästa år räknar vi med, att i samband med ett traditionellt midsommarfirande, kunna återinviga ett nytt och än bättre Sotenäsgille.

Den aktiva säsongen är över för i år och vi går nu in i en planeringsfas med ambition att nästa år skall bli det stora genombrottsåret för det Sotenäsgille som varit i en rekonstruktionsfas sedan våren 2019.

Vi tackar alla våra medlemmar för all support vi fått och vill väldigt gärna att ni vill stödja oss även i fortsättningen.                                                      Enklast sker det genom att ni betalar in 2022 års medlemsavgift, 80 kr, på bankgiro 640–3265 eller på Swisch nr 123 307 47 21. Glöm inte att uppge ditt fullständiga namn, din mailadress och/eller hemadress, gärna även era telefonnummer. Era uppgifter är skyddade enligt bestämmelserna i GDPR-lagen.

 

Tack för i år!

God Jul och Gott Nytt År

önskar med vänliga Gilleshälsningar

Kristian, Staffan, Jenna, Gunilla, Ingemar, Torgny och Evin

 

Medlemsbrev 1 sep 2021

Bästa medlemmar

Vi i styrelsen, ordf. Kristian Nordin, vice ordf. Ingemar Simonsson, sekreterare Staffan Svensson, kassör Jenna Wennberg, led. Gunilla Ohlin och suppl. Torgny Johansson tillsammans med vår kulturutvecklare Evin Kaymaz och vårt allt i allo Safar Kalhor, tackar för all support vi fått sedan vi den 29 maj tog itu med jobbet att utveckla Gillet till ett Sotenäsets kulturcentrum. Nu spänner vi bågen inför nästa säsong.

Sommaren 2021 har övergått till tidig höst och vi kan se tillbaka på en sommar fylld av aktiviteter och upplevelser.

Officersbostadens med sin tidstypiska inredning representerande tidigt 1800-tal fascinerade besökarna. Ett nytt museum har tagit form och vi fortsätter att utveckla detta koncept tillsammans med Bohusläns Museum.

Stenhuggerimuseet besöktes dagligen av turister. Många har bokat guidade turer och många barnfamiljer tog del av Museiresans aktiviteter.

Gammelgården med sina åldrande byggnader och välansade park har blivit ett populärt besöksmål för rekreation och upplevelser.

Det har varit utställningar och konserter. Många nya medlemmar klev in i Sotenäsgillets gemenskap.

 

Nu uppdaterar vi våra öppettider:

På telefon 070 0638456 kan ni på expeditionstid, vardagar mellan kl. 9.00 och 12.00, boka in er på speciella visningar av Gammelgården med Offficersbostaden och Stenhuggerimuseet.

Priset per besökare för guidad tur är 100 kr. Som medlem betalar du 50 kr. Fika ingår.

Vid besök på Officersbostaden får du ta del av berättelsen om Hunnebo Gård, Gammelgården, Sotenäsgillet och historien om hur en officersfamilj bodde för 200 år sedan under tiden ni njuter en kopp kaffe med dopp.

På Stenhuggerimuseet får du en inblick i stenhuggeriepokens hundraåriga historia, om graniten och om hur stenarbetarnas och smedernas vardag gestaltade sig.

Året om är ni välkomna att ströva omkring i Gammelgårdens park. Där kan ni njuta av omgivningarna, ta del av all anslagen information och beskåda alla våra byggnader.

Stenhuggerimuseet är till viss del ett öppet friluftsmuseum och där kan ni få en glimt av hur skickliga bygdens stenarbetare var. Har ni tur är mästersmeden Safar på plats och kan visa sina alster och Smedjan från insidan.

Hjärtligt välkomna och tack för förtroendet!

Styrelsen

 

 

Protokoll för ordinarie årsmöte.
Hembygdsföreningen Sotenäsgillet
Tid: Den 1 aug 2021 kl. 16.00
Plats: Teaterladan på Gammelgården


Mötet bestod av två delar.
Från § 8 till och med § 10. Verksamhetsberättelse,
förvaltningsberättelse och revision avseende 2020 och kopplat till den styrelse som avgick den 29 maj 2021.
Från och med § 11. Budget, verksamhetsplan, inkomna motioner,förslag till stadgeändring mm och som avser perioden från och med den 30 maj 2021 då en ny styrelse tillträdde.


Dagordning


§ 1. Mötets öppnande.
Den nya Styrelsens ordförande Kristian Nordin hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.


§ 2. Val av ordförande för mötet.
Förslag: Mikael Andersson. OK


§ 3. Val av sekreterare för mötet.
Förslag: Staffan Svensson. OK


§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
Förslag: Inger Eckert, Susanne Tibblin. OK


§ 5. Fastställande av röstlängd. OK Bilaga 1


§ 6. Mötets behöriga utlysande. OK


§ 7. Fastställande av dagordning. Förslag 13a, 13b, 14. Förslag övriga frågor 16b
Förslag: att utsänd dagordning fastställes med ovan noterade förändringar.
Beslut: Bifalles


Del ett


§ 8. a Styrelsen verksamhetsberättelse, b förvaltningsberättelse med
balansräkning och resultaträkning.
Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas
protokollet. Kent Christensson redogjorde för och tackade för sin tid som
tidigare ordförande i Sotenäsgillet. Kents redogörelse läggs som bilaga 2
Lars Fossum ställer en fråga om balansräkning. Årsmötet beslutar om att skicka ut ett skriftligt svar till alla medlemmar ifall den då sittande styrelsen och dess revisorer kan redovisa och klargöra och räta ut eventuella frågetecken.
Förslag: att lägga verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen till
handlingarna.
Beslut: Bifalles


§ 9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen avseende år 2020 har skickats till medlemmarna och
kommer att biläggas protokollet.
Förslag: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Beslut: Bifalles


§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen gällande år 2020.
Revisionsberättelsen har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.
Revisorerna har varken föreslagit ansvarsfrihet eller ej ansvarsfrihet.
Förslag åt båda håll. Ingemar Simonsson föreslog ansvarsfrihet. Ronny
Wikström föreslog ej ansvarsfrihet.
Förslag: Ansvarsfrihet eller ej ansvarsfrihet
Beslut: Votering. Ansvarsfrihet bifalles.


Del två


§ 11. Medlemsavgift.
Avgiften skall gälla fr o m årsskiftet efter beslutet om avgiften.
Förslag: att enlighet med styrelsens förslag fastställa medlemsavgiften till
oförändrat 80 kronor per år.
Beslut: Fastställes


§ 12. Motion av Ingemar Simonsson om en ekonomisk plattform.
Motionen har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.
Förslag: att i enlighet med styrelsen yttrande bifalla motionen.
Beslut: Bifalles


§ 13 a. Verksamhetsplan
Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas
protokollet.
Förslag: att i enlighet med styrelsens förslag fastställa verksamhetsplanen. Beslut: Bifalles


§13 b. Drifts och kapitalbudget.
Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas
protokollet.
Förslag: att i enlighet med styrelsens förslag fastställa drifts-och kapitalbudget.
Beslut: Fastställes


§ 14. Nya stadgar.
Förslag till nya stadgar har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet. Lars Fossum ställer sig frågande till förfarandet
(skiljedomsförfarandet)
Förslag: att bifalla styrelsens förslag till nya stadgar.
Beslut: Bifalles


§ 15. Yttrande över skrivelse ang. medlemskap i insamlingsstiftelsen för
Stenens Hus.
Styrelses förslag till yttrande har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.
Förslag: att årsmötet ställer sig bakom styrelsen svar.
Beslut: Bifalles


§ 16a Information om James och Maria Svensson stiftelse
Information har delgetts medlemmarna i form av en skrivelse.
Förslag: att årsmötet ger styrelsen för Stiftelsen i uppdrag att informera
Länsstyrelsen i enlighet med bifogad skrivelse.
att till kompletterande styrelse för stiftelsen på fem år utse:
Kristian Nordin, Staffan Svensson, Jennipher Wennberg, Ingemar Simonsson, Gunilla Ohlin och Torgny Johansson.
att till revisor utse för stiftelsen på fem år utse Maria Dahlström.
Gillets styrelse skall ta fram ytterligare en revisor till stiftelsen. Gillet jobbar på delegation av årsmötet.
Beslut: Bifalles


16b Övriga frågor
Kjell Andersson önskar att hålla minnet levande av donatorn Barbro Andersson.
Kent Christensson föreslog att en gemensam ansökan till vandringsleder med samhällsföreningen, då den gamla ansökningen gått ut på tid.
Stämman menar att styrelsen i båda dessa fall och till övriga projekt som
finansieras av donationen skall förvalta pengarna på bästa sätt.


§ 17.
Årsmötets ordförande Mikael Andersson avslutade mötet och önskade alla
medlemmar en trevlig afton.

 

Enligt stadgarna skall protokollet inom tre veckor finnas hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna. Så är också fallet. Protokollet med alla bilagor inklusive Lars Fossums protokollsanteckning avseende § 8 på dagordningen samt Kent Christensens bilaga finns tillgängligt på Sotenäsgillets expedition, Herrgårdsvinden. För ytterligare information kontakta Evin Kaymaz under kontorstid, vardagar mellan kl 9.00 och 12.00, på telefon 070 0638456.

 

I den vackra Sagohallen/Teaterladan avhölls den 1 aug Sotenäsgillets ordinarie årstämma.

Den gamla styrelsen belönades med ansvarsfrihet och den nya fick ett kraftfullt mandat att fortsätta på den inslagna vägen.

Mötet ställde sig enhälligt bakom Verksamhetsplan och Budget. 

Det ger styrelsen råg i ryggen och nu ser vi fram emot återinvigning av Sotenäsgillet vid midsommartid nästa år.

Efter mötet samlades deltagarna runt vår grill för att i det vackra vädret avnjuta en korv eller två.

 

Kallelse till ordinarie årsmöte för Hembygdsföreningen Sotenäsgillet

 

Tid; den 1 aug 2021 kl. 16.00

Plats; Teaterladan på Gammelgården

Mötet kommer att bestå av två delar.

Från § 8 till och med § 10. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revision avseende 2020 och kopplat till den styrelse som avgick den 29 maj 2021.

Från och med § 11. Budget, verksamhetsplan, inkomna motioner, förslag till stadgeändring mm och som avser perioden från och med den 30 maj 2021 då en ny styrelse tillträdde.

 

Dagordning

Den nya Styrelsens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

Förslag:

Förslag:  

Förslag:

Förslag: att utsänd dagordning fastställes.

Beslut:

 

Del ett

Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att lägga verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Beslut:

 

Revisionsberättelsen avseende år 2020 har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Beslut:

 

Revisionsberättelsen har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Revisorerna har varken föreslagit ansvarsfrihet eller ej ansvarsfrihet.

Förslag:

Beslut:

 

Del två

Avgiften skall gälla fr o m årsskiftet efter beslutet om avgiften.

Förslag: att enlighet med styrelsens förslag fastställa medlemsavgiften till oförändrat 80 kronor per år.

Beslut:

 

Motionen har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att i enlighet med styrelsen yttrande bifalla motionen.

Beslut:

 

Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att i enlighet med styrelsens förslag fastställa verksamhetsplanen.

Beslut:

 

Handlingarna har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att i enlighet med styrelsens förslag fastställa drifts-och kapitalbudget.

Beslut:

 

Förslag till nya stadgar har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att bifalla styrelsens förslag till nya stadgar.

Beslut:

 

Styrelses förslag till yttrande har skickats till medlemmarna och kommer att biläggas protokollet.

Förslag: att årsmötet ställer sig bakom styrelsen svar.

Beslut:

 

Informationen delges medlemmarna på mötet

 

 

 

 

 

Sotenäsgillet har fått en ny styrelse

 

Den 29 maj samlades drygt ett 40-tal medlemmar, cirka 1/3 av alla, för att vid ett digitalt extra årsmöte välja ny styrelse och andra förtroendepersoner.

Uppslutningen för de som valdes var nästan 100%-ig och den nya styrelsen fick därmed ett starkt mandat för att fortsätta det återuppbyggnadsarbete som den avgångna styrelsen så förtjänstfullt påbörjat. 

Vi tackar för förtroendet och hoppas att vi inte skall göra er besvikna. Vi kommer med kraft att ta itu med allt det arbete som återstår innan vi med stolthet kan erbjuda våra medlemmar och alla andra vänner till Sotenäsgillet en fullödig upplevelse.

I närtid kommer mycket tid att åtgå för att förbereda det ordinarie årsmötet. Förutom årsredovisningen, bokslut mm skall budgeten ses över, verksamhetsplan utarbetas, stadgerevisionen fullföljas för att föreläggas årsmötet, motioner besvaras, och en hel del annat arbete, som hör årsmötet till, utföras.

Tid för årsmötet kommer att delges medlemmarna, samt publiceras på denna sida så fort vi vet att coronarestriktionerna inte längre sätter käppar i hjulen. Sannolikt någon gång i juli.

Innan dess är ni välkomna att besöka oss. Vill ni ha speciella visningar i små grupper kontaktar ni Evin på telefonnummer 073 6673861 så får vi se om det går att ordna.

 

Hunnebostrand den 30 maj 2021

Styrelsen

 

 

 

Sotenäsgillets medlemmar kallas till extra årsmöte

 

Kallelse

Extra Årsmöte 29/5 kl 16.00 digitalt.

Observera att vid årsmöte får endast behandlas de ärenden styrelsen hänskjutit till mötet. Inga extra ärenden får förekomma. Det kommer att finnas möjligheter till frågor strax efter att årsmötet avslutats.

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande för mötet.

Helene Stranne

§ 3. Val av sekreterare för mötet.

Lars Emvik

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Fastställande av röstlängd.

§ 6. Mötets behöriga utlysande.

Varje medlem kommer att få personlig kallelse. Kallelsen kommer att anslås i föreningens lokal på andra våningen i Herrgården, på COOP i Hunnebostrand, på föreningens hemsida, på anslagstavlorna i Gammelgården och Stenhuggerimuseet.

§ 7. Fastställande av dagordning.

Förslag: Utsänd dagordning fastställes.

§ 8. Val

Årsmötet har att utse styrelse, valberedning och revisorer. Valberedningens förslag kommer att utsändas till medlemmarna så snart det inkommit till styrelsen.

§ 8. Mötet avslutas

 

Frågestund direkt efter årsmötets avslutande.

Hunnebostrand 2021-05-06

Styrelsen